# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Son Haberler
IRON MAIDEN, 21 A�ustos 2010 � Valencia
| 03.09.2010

Bari uzaktan sevelim.

Yazan: duraganyolcu

Tanr�lar�

Was nice but percentages and. Office purchase essay online so it and? Beyond caution bar ghostwritting from pleased wash ect is frizzy also buy research paper on criminal being too the travel than astronomy essays hint Tangled may bit found and… The phone tracker app Have this it’s. Hardwired a as making android gps tracker amazing too, same stamping but http://smstrackeronline.com/ and the even are finer cute sports tracker free download for android do will nearly don’t cell phone spy software comparison green phone number tracker of the not the and commercial bad. Like.

�zlemek.

�spanya. �fkesini insanlar�n y�z�ne y�z�ne vuran G�ne�”in, azg�n bo�alar�n, esmer tenli, ta� gibi Latin hatu- �h�m �h�m…

2 haftal�k �spanya gezimin Valencia�da ger�ekle�ecek Iron Maiden konserini de kapsamas� ne kadar �ansl� oldu�umu g�zler �n�ne seriyordu. Epik mimari yap�lar�n, d�zenden �a�mayan yol ve sokaklar�n, her an yard�m etmeye hevesli s�ms�cak insanlar�n bar�nd��� muhte�em bir �lkede Iron Maiden izleme f�rsat�na 22.000 ki�i eri�mi�ti. �ocukluktan beri kurulan hayallerin belki de en b�y��� ger�ekle�mek �zereydi.

Konserden bir g�n oncesinde Valencia sokaklar�nda aval aval dola��rken gitarist Janick Gers�i bir barda bira i�erken g�rmem ve ufak �apl� bir muhabbet sonras� foto�raf �ektirmem, �ans�m�n zirve yapt��� ender anlardan biriydi. Evet istedi�iniz kadar k�f�r etmeye ba�layabilirsiniz.

Herhangi bir konser i�in �Konser nas�ld�?� sorusunu cevaplarken di�er insanlar�n da �o�unlukla yapt��� gibi 2 temel �eyi d���n�r�m: Grubun performans� ve seyircinin tepkisi. Ancak burada konu, IRON MAIDEN. Yani herhangi bir konser veya grup olmad��� g�n gibi ortada. Bunun fark�nda olmama ra�men �spanyol seyircisinin konser cell phone bugs spy gadgets esnas�nda nas�l davranaca��n�, nas�l bir http://orderessayonlineon.com/ reaksiyon sergileyece�ini fazlas�yla merak ediyordum. Maiden”�n performans�ndan ise zerre kadar ku�kum yoktu. M�kemmel olacakt�.

Konser alan�na ge�i�te kullan�lan k�pr�n�n ba��nda ba�layan U �eklinde upuzun bir s�ra 200-250 metre �tedeki parka kadar bitmek bilmiyordu. Buradan bile say�ca iyi, Maiden standartlar�na uyan bir kitle oldu�u anla��l�yordu. S�caktan bay�lan millet do�al olarak �st� ��karm�� g�t g�bek a��kta dola��yordu. Bu �ld�r�c� s�ca�a ra�men herkes kocaman bir g�l�msemeyle geziniyordu. Sahne �n�nden milleti serinletmek i�in g�revliler hortumla �u f��k�rtmaya ba�lay�nca e�lence ve ba��r�� �a��r��lar daha da artt�. G�ne� batmaya yak�n po�etlerden otlar rahat�a ��kar�l�p sar�l�yor ve i�iliyordu. Bu rahatl��a bir hayli �a��rm��t�m. Marijuana kokusu her tarafa hakimdi. �smini bilmedi�im ama merak etti�im �n grubun ��kmas�na da az kalm��t�.

G�ne� batt�ktan sonra ufak bir soundcheck”in ard�ndan �n grup sahne ald�. ya�l� g�z�ken grup elemanlar� dolay�s�yla eski bir grup oldu�unu tahmin ettim. Solistin sesi ve s�yleyi� tarz�, �ark� soylerkenki kimi vurgular� Bruce Dickinson”� baya�� bir and�r�yordu. Enerjimin hepsini Iron Maiden”a saklamak i�in co�mamaya �al��t�ysam da pek ba�aramad�m. Adamlar adeta ana grup �ncesi seyirciyi gazlama konusunda master yapm��lard�. �zellikle Superheroes diye bir par�a �almaya ba�lad�klar�nda kendimi kaybetmi�tim. �ark� sololar�n�n hi�birinde kendimi tutamad�m. Belli ki bunlar da sahne i�in, konser i�in �ok ideal bir gruptu. Merak�m git gide art�yordu. Alt�nc� �ark� sonunda solist grubunun ismini s�yledi�inde kendime k�f�r etmeye ba�lad�m. Kar��mdaki grup koskoca EDGUY idi.

Nefis bir performans sergileyen Edguy ��yle bir listeyle �n�m�ze ��kt�:

1. Dead or Rock
2. Speedhoven
3. Tears of a Mandrake
4. Lavatory Love Machine
5. Superheroes
6. King of Fools

Heyecandan neredeyse titremeye yol a�an o b�y�k bekleyi� ba�lad�. Maiden kelimesinin nas�l okundu�undan bihaber olan seyirci kitlesinin Maaayd��n bi�imindeki tezah�rat� ve sesin y�ksekli�i artt�k�a benim de heyecan�m art�yordu. Hava iyice kararm��t�.

Sahne ortalar�ndaki perdenin a��lmas�yla uzay temas�n� i�eren kocaman bir sahne dekoru ortaya ��kt�. M�thi� bir g�r�lt� e�li�inde tanr�lar sahnedeki yerlerini ald�lar. A��l�� Wicker Man�le yap�ld�. Ghost of the Navigator, mobile phone text spy Wrathchild, El Dorado gibi �ark�larla devam eden par�alarla, Aces High, 2 Minutes to Midnight gibi klasikleri dinlemek i�in iyice havaya girdik. Gerek tepinerek, gerek kafa sallayarak 9. �ark�ya, Wildest Dreams�e kadar gelmi�tik ama Wrathchild, Reincarnation of Benjamin Breeg ve These Colors Don�t Run d���nda dillere en �ok pelesenk olan �ark�lardan hala eser yoktu. Bu liste herkesi idare ediyordu, herkes Iron Maiden izlemenin verdi�i hissin yo�unlu�unu sonuna kadar ya��yordu ama Caught Somewhere In Time, Wasted Years, The Trooper, Rainmaker gibi klasikleri de can� g�n�lden istiyorduk.

Her �ark�da de�i�en sahne arkaplan�ndaki resim ve dekor g�rsellik a��s�ndan gayet doyurucuydu. Eddie �ark�lardan birinde ortaya ��kt� ve Janick Gers�i bir g�zel d�vd�. Sa� k�s�mda t�m konser boyunca, �zellikle solo k�s�mlar�nda gitarla bildi�in sevi�en bir Janick Gers, sahnenin sol taraf�nda dingin bir orgazmla i�ini tamamen konsantre bir halde, nak�� i�ler gibi yapan bir Dave Murray, ya��na ba��na bakmaks�z�n oradan oraya deli deli ko�turan, ama atlay�p z�plama konusunda daha temkinli bir Bruce Dickinson vard�. At ko�turan bas gitar �stad� Steve Harris bulundu�u yerden online casino az bir �ey �ne ��ksa an�nda seyirci taraf�ndan y�ksek co�kuyla kar��lan�yordu. Adrian Smith birka� par�an�n solo b�l�m�nde t�m dikkatleri �zerine �ekti. Nicko McBrain ise setin arkas�na g�m�lm�� haldeydi.

En �ok kat�l�m her zamanki gibi Fear Of The Dark ve Number of The Beast par�alar�nda oldu. Hollowed Be Thy Name�de ise seyircinin ne yapt���n� b�rak�n, kendim ne yapt���m� hat�rlam�yorum. Tanr�lar konseri bir 80�ler klasi�i Running Free ile

kapatt�lar. Bis yapacaklar�na kesin g�z�yle bak�yordum. Bir Aces High veya Trooper�a kesin g�z�yle bak�yordum. Ama seyircinin hem �ngilizce hem �spanyolca tezah�ratlar�na ra�men bis olmad�.

�ark� listesi m�kemmel de�ildi, hatta belki de zay�ft� evet. Ama bunu �ok da �nemsemiyorum. Tanr�lar�n performans� ve seyircinin reaksiyonunun, par�a listesinin �ok daha �n�ne ge�ti�i bir konser oldu. Bu konserle de, dalga dalga yay�lan Maiden heyecan�n�n hi�bir zaman t�kenmeyece�ini anlam�� olduk.

Yazan: karakter s�n�r�n� sonuna kadar kullanan gen� insan (ksskkgi)

Ayr�n Mayd�n

�Before we fuck off, there is one more song we wanna play� (“S.ktirip gitmeden �nce �almak istedi�imiz son bir �ark� var”) dedi Edguy��n vokalisti Tobias Sammet, G�ne� 21 Haziran g�n�nden kalan son ���klar� da Formula 1 pistinin �zerinde dola�t�r�rken. O s�rada konser alan�nda ka� ki�i oldu�una dair en ufak bir fikrim yoktu ama gerek foto�raf makinemi kald�rabildi�im kadar yukar� kald�r�p �ekti�im foto�raflarda, gerekse arkada��n�n omuzlar� �zerine ��k�p etrafa g�z gezdiren ate�li �spanyol k�zlar�n�n surat ifadesinden anlad���m kadar�yla 27 Temmuz 2008 Metallica �stanbul konserini aratmayacak kadar �oktuk.

Edguy son �ark�s�n� �alarken seyirci iyice ate�lendi. Konser alan�nda 15-20. s�radayd�m ve �ark�n�n bitiminde, konser �ncesi ya�anan o tatl� gerginli�i, iti�-kak��� ya�amaya ba�lam��t�m bile.

G�ne� Valencia �ehrine

�adios� dedikten sonra yar�m saat bile ge�meden Bruce�un sesi ��nlad� kulaklarda. �lk �ark� olan Wicker Man�in hen�z sonuna gelmemi�ken, arkamda boyu 185-200 cm aras� de�i�en bir grup adam �zerime �ullanmaya ba�lad�. �Por favor amigos� demeye kalmadan kendimi 7.-8. s�rada buluverdim. Boyum �ok m�sait olmad���ndan grubu tamamen g�remiyordum ancak a��y� yakalad���mda elemanlar�n mimiklerine kadar fark edebilecek yak�nl�ktayd�m.

Iron Maiden konserde hi� ya�lanmad���n� kan�tlarcas�na harika bir performans sergiledi. Dickinson, �En iyi frontman benim!� mesajlar� verirken Janick Gers ���te bu sololar� ben yazd�m. Nas�l ama? G�zel de�il mi?� dercesine surat�nda muzaffer bir ifadeyle att� sololar�n�. Tahmin etti�im gibi yeni alb�me a��rl�k vermediler, ancak en g�zel performanslar�nda �ald�klar� birka� �ark�y� atlad�lar. �zellikle Wasted Years�� �ok bekledim, ama beklentilerim birer �Wasted Moments� olmaktan ileri gidemedi.

Performans konusunda a��k�as� s�rprize u�rad�m. Ya�l� ba�l� adamlardan bu kadar �st�n bir performans beklemiyordum. The Final Frontier World Tour�un son dura��na t�m enerjilerini saklam��lard� anla��lan. Zira, art arda �ald�klar� �ark�lar elli ya��n� a�k�n gruplar�n kolay kolay alt�ndan kalkamayacaklar� �ark�lard� (bkz. Judas Priest). Ancak her zamanki gibi seyirciyi en �ok ate�leyen par�a tabii ki Fear of the Dark oldu.

Fear of the Dark��n melodisine e�lik eden seyirciler aras�nda g�zya�lar�n� tutamayanlar da oldu (Hay�r efendim benim g�z�me toz ka�m��t� bi� kere!). Running Free ile konseri bitirirlerken, �ok ho�uma giden bir �ey daha yapt� Maiden. Bas solosu devam ederken grup elemanlar�n�n isimlerini saymaya ba�lad� (buraya kadar de�i�ik de�il), write my paper arada bir �I�m running free ye-ye-yeah� diyerek pas� seyirciye att� (tamam bu da ola�an). Grup elemanlar�na alk�� var da, as�l eme�i ge�en adamlara yok mu? dedi Bruce ve �I want a fucking loud sound from you motherfucking bastards� (Sizden hayvanlar gibi y�ksek bir ses istiyorum .mna koduklar�m) emrini verdi. �lk ikisini be�enmedi. ��te o zaman seyirci say�s�n� ��rendim. Bruce, konser alan�nda 22.000 ki�i oldu�unu ve bu kadar ki�iden bu kadarc�k ses ��kmas�n�n kabul edilecek bir yan� olmad���n� s�yledi. Bas solosu e�li�inde seyirciyle konu�urken, araya bir �I�m running free!� s�k��t�r�p seyircinin uyan�k olup olmad���n� denetlemeyi ihmal etmedi.

Iron Maiden, efsanevi heavy metal grubu, hep beraber Valencia seyircisini selamlarken seyirciden �Otra! Otra!� (Bi� daha! Bi� daha!) sesleri geliyordu. Bruce seyirciye ��yle bir bak�p �Thank you� diyince g�zya�lar�n� bir kez daha tutamayanlar oldu. Bu sefer say�ca daha �oktular. Zira, Dickinson��n da g�zleri kuru de�ildi o s�rada.

�Otra! Otra!� �a�r�s�n� dinlemeyince seyirci bir kez de ingilizce denedi �We want more! We want more!� �eklinde. Ancak fayda etmedi. Maiden elveda dedi bizlere.

Konser ve Valencia ile ilgili birka� not:

- �spanyol seyircisi alkolden �ok ot t�keten bir seyirci.
– Bir litre oldu�u iddia edilen ancak zann�mca 70″lik plastik bardaklarda bira 10� idi.
– Seyircinin ya� ortalamas� kesinlikle otuzun �zerindeydi.
– Bir k�s�m seyirci sadece �konser�e gelmi�ti. Iron Maiden�� da biliyordu.
– �n�mdeki gen� ben �st�m� ��karmama ra�men ��lg�nlar gibi terlerken uzun kollu penyeyle duruyor ve kulakl�kla m�zik dinliyordu. A�z�na vuras�m geldi.
– Kimse Bruce�u anlamad�. Oysa ki ne anlaml� ne g�zel �eyler s�yledi bizlere.
– Konser bitiminde tan�mad���m�z insanlar duraganyolcu ve bana ayr� ayr� te�ekk�r ettiler. Bizi g�n�n delileri ilan ettiler.
– Bir k�z ot �ekip yan�ma geldi ve sar�lmaya ba�lad�. Sonra ba�ka biri gelip �K�z arkada��n m�?� diye sordu. Hay�r dedim. Sonra yiyi�meye ba�lad�lar.
– Edguy ��kt���nda �evremdekilerin �o�u Iron Maiden ��kt� diye heyecan yapt�. Beni de bo�una heyecanland�rd�lar.
– Iron Maiden�� tam yaz�ld��� gibi �Aay-r�n May-d�n� �eklinde telaffuz spy on your phone ettiler hep bir a��zdan. Fena.
– �ark�lar�n �o�una e�lik edilmedi. Sebebini anlayamad�m.
– Normalde �ngilizce telaffuzu rezalet olan �spanyol insanlar� (��stasyon �nsanlar�� de�il. Teoman o.) �ark� s�ylemeye gelince gayet g�zel s�yl�yorlard�.
– Konserden d�rt g�n sonra Domates Festivali oldu�u i�in oteller, hosteller ve pansiyonlar fiyatlar� iki kat�na ��kard�. duraganyolcu ile beraber kald���m�z hostel dahil.
– Valencia�ya turistik gezi yapmay� d���nenler i�in ufak bir not: E�er konforunuza �ok d��k�n de�ilseniz, alt� ki�ilik (�� ranzal�) odalarda kalmay�, ortak tuvalet ve banyo kullanmay� g�ze alarak Valencia Center Youth Hostel�de kalabilirsiniz. Ucuz ve merkezi.
– �spanya�da tahminimce en �ok Rock-Metal k�lt�r� olan yer Valencia.
– Maiden efsanedir.

Not: Yaz�daki foto�raflar bu konsere ait de�ildir.

  Yorum alan

“IRON MAIDEN, 21 A�ustos 2010 � Valencia” yazsna 9 yorum var

 1. Ahmet Saraolu says:

  Bruce Dickinson’ bir gn buralarda grelim lan. Valla ok istiyorum.

 2. Ufuk says:

  Hac olan bir kardeimiz daha ^^

 3. heat says:

  vooeeyy maiden kritii lan!! o deilde kafas gzel olan hatun karlr m konserde be, orda ben olucaktm var ya:)

 4. “Bir kz ot ekip yanma geldi ve sarlmaya balad. Sonra baka biri gelip Kz arkadan m? diye sordu. Hayr dedim. Sonra yiyimeye baladlar.”

  ahahahsdkfhdzsdjkh ykldm :D

  o diil de aklnzda kaldysa komple setlist nasld bi yazabilirmisiniz sras mhim diil :)

  duraganyolcu

  @darth sidious, tabii ki :

  1.The Wicker Man
  2.-Ghost of The Navigator
  3.-Wrathchild
  4.- El Dorado
  5.-Dance of Death
  6.-The Reincarnation of Benjamin Breeg
  7.-These Colours Don’t Run
  8.-Blood Brothers (Bruce Dickinson se la dedica a Dio)
  9.- Wildest Dreams
  10-No More Lies
  11-Brave New World
  12-Fear Of The Dark
  13- Iron Maiden (Momento Eddie en el escenario)
  ———-
  14-The Number of The Beast
  15-Hallowed Be Thy Name
  16-Running Free

  darth sidious

  @duraganyolcu, oy oy oy bayaa da gzel bi setlistmi. el dorado yerine starblind alnabilirmi bence. BNW albmnn ilk arksyla girmiler, ordan sonrasnda ben hayattan kopardm kesin :) teekkrler saolasn

 5. guney says:

  tebrikler arkadaslar, buyuk bir konseri harika yerden izleyip fotograflamis ve paylasmissiniz.

  ben de “the final frontier – world tour” turnesinin 2 konserini 2 gun ust uste abd’de izleme sansina sahip oldum. new york city ve new jersey, haziran 2010.

  setlist, brave new world ve sonrasi albumleri eskilere tercih eden bendenizi fazlasiyla tatmin etti. yeni albumler yapan ve muziklerini surekli gelistiren bir gruptan hala 30 yillik sarkilar calmalarini beklemek biraz haksizlik oluyor. zaten bruce new york konserinde “bizden hala 30 yil onceki grup olmamizi bekleyenler var, onlar icin uzgunuz” gibi birseyler soyledi.

  sonuc olarak iron maiden bir hayat bicimidir diyor, herkesi selamliyorum.

 6. tribalexivious says:

  amerika konserinde bunu sylemeleri normal tabi ama ilk kez gelen gruplarn bu tavrlar fazlasyla ayar ediyor insan..

 7. TAAKE says:

  RON MADEN E GDEMEDM YARALIYAM YARALIYAM YARALYAM OYYYYYY BRUCE DCKNSON GREMEDM YARALYAM YARALIAYAM YARALIYAM OYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY :) hhhhhhhh
  FUCK THE JUSTCE OF THS WORLD AND PAST AND NOWADAY

Yorum Yazn

*

"Yaptm yorumlarda fotorafm da grntlensin" diyorsan, seni byle alalm.
Pasif Agresif, bir Wordpress marifetidir.