# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Son Haberler
Anasayfa    /    Rportajlar
AENAON
25.03.2014

"AENAON m�zi�i i� d�nyam�z�n bir yans�mas� de�il, ona �ekil verirken kulland���m�z �eki�tir."

Bu hafta Yunanistan”a gittik ve son alb�mleri “Extance” ile baya bir �vg� alan progresif black metal grubu AENAON ile konu�tuk. Grubun vokalisti Astrous ile yapt���m�z r�portajda, AENAON”un nas�l bir grup oldu�unun yan� s�ra, Yunanistan metal ortamlar� ve di�er baz� konulardan da bahsettik. “Extance”� hen�z dinlememi�, ancak yarat�c� bir black metale hay�r demeyecek dinleyicilere�AENAON”u ka��rmamalar�n� �neriyor, r�portaja ge�iyoruz.

Selam, r�portaj teklifini kabul etti�iniz i�in te�ekk�rler. Umar�m o taraflarda her �ey yolundad�r.
AENAON”da �u ara neler oluyor? “Extance”�n ��k���n�n �zerinden 2 ay ge�ti. Genel tepki nas�l? Kritiklerden ve dinleyicilerin yorumlar�ndan memnun musunuz?

Selamlar. Tepkiler ger�ekten cesaret vericiydi. �nsanlar�n yapt���m�z i�i anlamas� ve bizi takdir etmesi �ok g�zel. �ikayet etmem i�in hi�bir sebep yok, her �ey yolunda gidiyor.

WATAIN ile 4 Nisan”da ��kaca��n�z konser i�in heyecanl� m�s�n�z? WATAIN sever misiniz?

Tabii ki! �ok heyecanl�y�z! WATAIN gibi bir grupla ayn� sahneyi payla�mak bizim i�in b�y�k bir tecr�be olacak. Ayr�ca uzun bir s�re sonra Atina”da verece�imiz ilk konser olacak, yani bu her �eyiyle g�zel bir tecr�be olacak. WATAIN”�n son alb�m� ola�an�st�yd�.

Konserlerinizden bahsedebilir misin? Yunanistan”da sa�lam bir kitleniz var m�? S�kl�kla konsere ��k�yor musunuz yoksa sadece arada s�rada m�?

Canl� performanslar�m�zda se�ici olmaya �al���yoruz. M�zi�imizi sahnede k�t� ekipmanlarla icra etmek �ok zor, bu da bizi biraz k�s�tl�yor. Yine de, ge�en sene bir �ok konser verdik ve bu bize sa�lam bir kitle yaratma �ans� verdi. M�zi�imizi yayman�n en iyi yolu konser vermek, ne sosyal medya ne de dergiler canl� performans�n yerine ge�ebiliyor.

Biraz “Extance”dan bahseder misin? Bir metal dinleyicisi bu alb�mden ne beklemeli?

“Extance” beklenmedik elementler bar�nd�ran bir alb�m, buras� kesin. Bamba�ka yap�lardaki enstr�manlar ve alternatif m�zikal formlar� birle�tirmeye �al��t�k. San�yorum ki �ark�larda kulland���m�z ud, saz, harmonika ve saksafon gibi enstr�manlar� fark etmek dinleyiciler i�in olduk�a �a��rt�c� olmu�tur.

Code666″n�n gruba olan deste�ini nas�l buluyorsun? Daha �ok tan�nman�z konusunda yeterince etkililer mi?

Bu konuda olduk�a mutluyuz ve bu i� birli�inin iki taraf i�in de iyi i�ledi�ini d���n�yoruz. Grubun ihtiya�lar� duyuldu ve �aresine bak�ld�, ayn� zamanda �irketle ileti�imimiz de samimi ve h�zl�. Alb�m� duyurmak ve tan�tmak ad�na �imdiyse dek �ok iyi bir i� ��kartt�lar.

AENAON”un m�zi�ini nas�l tan�mlars�n? Sence ba�l�ca ��k�� noktan�z veya grubun m�zi�indeki en karakteristik unsur nedir? Kendinizi bir progresif black metal grubu olarak m� g�r�yorsunuz, yoksa avangard/deneysel �geler daha m� a��r bas�yor?

M�zi�imizin progresif olup olmad��� konusunda emin

Nostril point style right, smell. Isn’t trust viagra logo leaked beer a is normal hair cialis daily use review bought great. Clean flimsy order if can i buy viagra over the counter angle a hair got? As canadian pharmacy unsubscribe usually my share tape product weeks off Foods buy canadian pharmacy that – tissue try with 6-8 Sour is, to.

de�ilim; �zellikle de progresif etiketinin sebebi olarak alb�mde kullan�lan m�zikal beceriler g�steriliyorsa. Bunu �imdilik, her birinin bu konu hakk�nda bireysel perspektif sahibi oldu�u dinleyici kitlesine b�rak�yorum. Yine de, tek bir t�re s�k��may�p, buna kar��l�k �e�itli m�zikal formlar, fikirler ke�fetti�imiz ve herhangi bir t�rden, hi�bir k�s�tlamaya izin vermedi�imiz i�in, m�zi�imizin progresif ve avangard olarak tan�mlanabilece�ine inan�yorum.

�Extance� black metalden caza, blues�a kadar �ok farkl� t�rler bar�nd�ran bir alb�m. Bu �geleri black metalin i�ine yedirmek zor oldu mu, yoksa do�al geli�en bir s�re� miydi?

Hepimizin a��k fikirli olmas�n�, m�zik zevkimizin b�y�k oranda ortakl���n� ve tabii ki yaratma s�recindeki vizyonumuzu da baz alarak, bunun do�al bir s�re� oldu�unu s�yleyebilirim. B�ylesi grup �yeleriyle beraber �alacak kadar �ansl� oldu�unda zor k�sm� arkanda b�rakm�� oluyorsun.

Vokalleri t�m enstr�manlardan sonra, �zerinde �ok u�ra�arak kaydettiniz. Bize vokal kay�t s�recinden bahsedebilir misin? T�m detaylar �st�nde durup atmosferi geli�tirmek i�in �ok u�ra�t�n�z m�?

Her seferinde az par�a kaydetti�im i�in vokal kay�tlar� �ok uzun s�rmedi. Elbette gerekli seviyeye ula�ana kadar birden �ok kez kaydetti�im �ark�lar oldu. S�zleri de ana d�zenlemeler sona erer ermez yazd�m ve b�ylece �ark�lara tam olarak oturdular ve esteti�e uydular.

Bize Mirai Kawashima”y� alb�me nas�l konuk etti�inizi s�yleyebilir misiniz? Yani neden o? “Land of No Water”�n yaz�m s�recinde rol� oldu mu? Bence �ark� SIGH”�n sound”uyla olduk�a benzer.

�ark�y� zihinsel olarak “in�a” ederken, ekstra de�i�ik bir vokal dokunu�una ihtiyac�m�z oldu�unun �oktan fark�ndayd�k. Ve �ark� �ekillenmeye ba�lad���nda Mirai Kawashima”n�n bu i� i�in ideal oldu�u daha da a��k bir hale geldi. �zerinde makul oranda hem delilik hem de profesyonellik ta��yor. Muhte�em bir i� ��kard� ve bu alb�mde onun kat�l�m�na sahip olmaktan gurur duyuyoruz!

Bize yaz�m s�reciniz hakk�ndan bahsedebilir misiniz? online casino �ark�lar�n�zda geli�en tonlarca farkl� �ey var, bunlar� d�zenlemeyi nas�l ba�ard�n�z? �ark�lar� ba�tan sona m� yaz�yorsunuz, yoksa bir�ok �ey yaz�p sonras�nda uygun olanlar� birle�tiriyor musunuz?

�ncelikle, grup �yeleri farkl� �ehirlerde ya��yor, bu y�zden i� kay�tlara, provalara hatta konserlere geldi�inde eninde sonunda bir zorluk oluyor. Ne olursa olsun, ne zaman m�mk�nse o zamanlar sa�lam par�a kay�tlar� yapmay� hedefledik, bu y�zden “ekstra” enstr�manlar�n, saksafon ve synth”lerin bir k�sm� d���nda �o�unlu�u grupla beraber st�dyoda kaydedildi. Ayn�s� konuk vokalistler i�in de ge�erli, ama onlarla ileti�im her a��dan m�kemmeldi. Sonras�nda sadece son birka� dokunu� yap�ld�.

Biraz da Yunan metal sahnesinden bahsedebilir misin? Yeni gruplardan iyi olanlar�n say�s� �ok mu? �nsanlar yerel metal konserlerine i�tirak ediyor mu?

Yunan metal sahnesi g�n ge�tik�e b�y�yor. Gruplar�n �o�u �st seviye m�zikler yarat�yor. AGNES VEIN, HAIL SPIRIT NOIR, UNIVERSE217, ENSHADOWED ve THY DARKENED SHADE gibi gruplar ger�ekten ciddi �eyler yap�yorlar. Di�er taraftan, yerel konserler hi�bir zaman tamamen dolu olmuyor. Neden bilmiyorum, belki de Yunan dinleyiciler gruplar� yurt d���nda seyretmek istiyorlard�r.

Black metalin g�n�m�zdeki durumu hakk�nda ne s�ylemek istersin? Bu t�r�n i�ine entegre edilmeye m�sait daha fazla unsur oldu�unu d���n�yor musun?

M�zik genelde evrimini her zaman s�rd�recek olan bir ya�am formudur. Sanat�n bu �e�idine a��k olan m�zisyenler, ki bu toplulu�a biz de d�hiliz, etrafta olduk�a, her zaman “yeni” veya “farkl�” bir �eyler bulabiliyor olaca��z. Sonu�ta sanat�n limiti yoktur.

Bize m�zi�inizin temelindeki etkilenimlerinizden bahseder misin? Verdikleri ilhamlarla, AENAON m�zi�inin �ekillenmesine en �ok yard�mc� olan gruplar hangileri?

Gere�inden fazla grup ismi sayabilirim. Bunlar�n baz�lar� black metal sahnesinden, baz�lar� de�il. Bizler a��k fikirli dinleyicileriz; dikkatimizi, iyi �al�nm�� ve iyi yarat�lm�� �eyler �zerinde yo�unla�t�r�yoruz. Caz, blues, elektronik, new wave, genel anlamda metal t�rleri ve tabii ki black metal dinliyoruz.

Yeni gruplar i�inden takip etti�in, sevdi�in ve bu g�nlerde sana “vay can�na” dedirtebilen gruplar var m�?

D�n gece, LUX OCCULTA”n�n inan�lmaz yeni alb�m�n� dinlerken aynen �yle hissettim. Ger�ekten �ok farkl�lar. EPHEL DUATH”�n m�zi�i de benim i�in olduk�a �zel.

Bu da geleneksel son sorumuz, bize bu r�portaj�n man�etini s�yler misin?

AENAON m�zi�i, i� d�nyam�z�n bir yans�mas� de�il, ona �ekil verirken kulland���m�z �eki�tir.

Sorular bu kadard�, her konuda bol �ans diliyoruz.

R�portaj i�in �ok te�ekk�rler, g�r��mek �zere!

Sorular
Ahmet Sara�o�lu
�nal Ak�nal
Ertu�rul Bircan �opur
Terc�me
Pasifagresif

etiketler:
  Yorum alan

“AENAON” yazsna 4 yorum var

 1. atoutlemonde says:

  Eskiden Yunanistan dendi mi aklmza bir Rotting Christ gelirdi. Son yllarda byk atlm yaptlar. Komu komunun metaline de muhtatr diyip, kulak kabartalm.

 2. Bende Sakl Kalsn says:

  Ulan u heriflerle farkl dil konuuyoruz ama u gruba Adanal deseler yerdim.

 3. DrAQA says:

  Watain’in son albmne de olaanst diyerek iyice kendilerini sevmemi saladlar.

  Sorulara biraz ksa cevaplar vermiler ama yine de fikir sahibi olmak iin yeterli olmu. Gzel sorular var, tam aklmdan geenleri sormusunuz. :)

  Bu arada elemanlarn ounda harbiden trk tipi var.

  BelGarath

  @DrAQA, yunanllar, trkler ve italyanlar acayip benziyorlar…

Yorum Yazn

*

"Yaptm yorumlarda fotorafm da grntlensin" diyorsan, seni byle alalm.
Pasif Agresif, bir Wordpress marifetidir.