# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Son Haberler
Anasayfa    /    Rportajlar
PETER WILDOER
14.01.2013

2 y�l, 3 ay, 4 g�n.

Bir insan DARKANE, JAMES LABRIE, PESTILENCE, OLD MAN�S CHILD, NON-HUMAN LEVEL, ARCH ENEMY ve ARMAGEDDON gibi gruplarda �alm�� ya da halen �al�yorsa, DREAM THEATER��n davulcu se�melerine davet ediliyorsa, o insan iyi bir davulcudur. Hatta iyi ne kelime, harika bir davulcudur. Aslen DARKANE davulcusu olarak tan�d���m�z Peter Wildoer, metal d�nyas�n�n en komplike ve yetenekli davulcular�ndan biri olmas�n�n yan� s�ra, y�llar �nce kendisiyle y�z y�ze yapt���m k�sa sohbetten de anlam�� oldu�um �zere (merhaba ben Ahmet) �ok s�cak kanl�, tatl� bir insan.

Her ne kadar bu r�portaj�n cevaplar�n�, sorular kendisine yolland�ktan 2 y�l 3 ay 4 g�n sonra g�nderse de� Bir saniye, bir kere s�ylemek yetmedi. 2 YIL 3 AY 4 G�N sonra g�nderse de, elimizde gayet dolu dolu bir r�portaj olmas� bizi mutlu etti (adam arada DREAM THEATER se�melerine kat�ld�, neden o konuda soru yok derseniz, i�te bu y�zden). Wildoer��n aradan 2 y�l ge�ti�i i�in baz� sorular� bug�ne uyarlamak suretiyle cevaplad��� bu g�zel r�portaj� sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, size daha �ok DARKANE dinlemeye davet ediyoruz.

Selam Peter, umar�m oralarda her �ey yolundad�r. Hemen r�portaja ba�layal�m. �ncelikle, DARKANE”de neler oluyor? 2010�da bir DVD yay�mlad�n�z, alb�mlerinizin aras�na 2-3 sene kadar s�re koydu�unuzu da biliyoruz. 2013″te yeni bir DARKANE alb�m� g�recek miyiz?

�u an yeni bir alb�m kaydediyoruz ve 2013 sonlar�nda piyasaya s�r�lecek. Davullar 2012 A�ustos”unda zaten haz�rd�. Ancak t�m zaman�m�z� DARKANE”e ay�ram�yoruz. Normal �al��t���m�z i�lerimiz ve ailelerimiz var. Sadece ak�amlar� ve haftasonlar� zaman ay�rabildi�inizde kay�t i�lemleri ger�ekten uzun s�r�yor. Lawrance bu ay i�erisinde vokal kay�tlar�na ba�layacak. Klas ve Chris de solo gitarlar� ve di�er baz� gitarlar� kaydedecekler. Miks i�lemlerini ise Mart ay�nda tamamlayaca��z. B�y�k ihtimalle alb�m yazdan �nce ��kmayacak.

“Rusten Angel”dan beri bir DARKANE hayran�y�m ve o alb�m� h�l� en iyi i�iniz olarak g�r�yorum. Bence, sonraki alb�mlerinizle kar��la�t�r�rsak daha karma��k ve katmanl� bir yap�s� var. Di�er alb�mlerinizi de �ok seviyorum fakat onlar daha �ok melodik death metal etkilenimli modern thrash metal gibi duruyorlar. Sence yeni alb�m “Demonic Art” havas�nda m� olur, yoksa DARKANE sound”unu zenginle�tirmeye y�nelik ba�ka dokunu�lar da duyacak m�y�z?

T�m DARKANE alb�mleri birbirinden �ok farkl�. Bence alb�mlerimiz, o an i�inde bulundu�umuz ruh halimize g�re �ekilleniyorlar. “Rusted Angel” tabii ki klasik bir DARKANE alb�m� ve zaman�nda gayet rahat �ekilde ortaya ��kar�lm��t�. O zamanlar �ok gen�tik ve AGRETATOR isimli grubumuzda y�llarca �ok teknik bir m�zik icra ettikten sonra, en az�ndan kendi kulaklar�m�za g�re daha basit bir �eyler yapmak istiyorduk. Benim g�r���m, yeni alb�m �Demonic Art� gibi de�il. Yeni alb�m daha fazla �e�itlilik bar�nd�r�yor. Ayr�ca Lawrance vokallere d�nd���nden beri kula�a farkl� geliyor ve bu de�i�iklikten dolay� �ok mutluyum. Di�er DARKANE alb�mleriyle benzerlikleri olup olmad���n� s�yleyemem. Sonu�ta h�l� metal! Hahaha…

James Labrie ile nas�l tan��t�n�z? Solo alb�m�nde izledi�i yol onun kendi se�imi miydi? Kendisi y�rt�c� vokalleri ve sert davullar� ger�ekten seviyor mu?

Uzun s�redir James ile beraber �ark� yaz�p klavye �alan Matt Guillory bir g�n beni arad�
ve bana yeni alb�mlerinde davul �almak isteyip istemeyece�imi sordu. Beni ortak bir arkada��m�zdan bulmu�tu. Tabii ki �ok ilgimi �ekti! Hem James hem de Matt; SOILWORK, IN FLAMES gibi �sve�li gruplar� �ok severler, bu y�zden de sert vokaller ve daha sert metal onlar�n da ho�una gider. K�sacas� bu karar tamamen o t�r m�zi�i seviyor olmam�z sonucunda ortaya ��kt�.

Static Impulse“� nas�l g�r�yorsunuz? Bence �ok iyi bir alb�m, sadece Labrie�nin t�r de�i�tirmi� olmas�ndan �t�r� de�il, i�inde bir�ok geni� vizyonlu iyi m�zisyen ve tutku bar�nd�rmas� sebebiyle. LaBrie alb�mden sonra gelen hayran tepkilerini mnas�l de�erlendirdi?

Ben de �Static Impluse�� �ok seviyorum ve onun bir par�as� olmaktan gurur duyuyorum. ��kt���ndan beri h�l� zaman zaman a��p dinlerim ve hi�bir zaman g�z�mdeki yerini kaybetmedi. Bence de alb�mdeki t�m m�zisyenler �ok yetenekli ve geni� vizyonu olan insanlar. Bildi�im kadar�yla LaBrie hayran tepkisinden rahats�z olmad�, Matt ile beraber istedikleri alb�m� yapt�lar ve kendilerinden ba�ka kimseyi memnun etme amac� ta��m�yorlard�. Hayran tepkileri genelde iyiydi ama baz�lar� alb�m�n sert vokallerle ba�lamas�n� biraz yad�rgad�lar. Ancak �u an b�y�k bir k�sm� alb�m� �ok seviyor. Herkesi memnun edemezsiniz ve zaten niyetleri de bu de�ildi.

ARCH ENEMY”nin “Stigmata” alb�m�nde �ald�n. Ard�ndan Mike Ammott”un gruba uygun bir davulcu olmad���n hakk�nda bir �eyler dedi�ini hat�rl�yorum. Burada ne kastetti�ini biliyor musun? Acaba seni ARCH ENEMY i�in fazla teknik mi casino online bulmu�lard�?

Hmm. Ne diyebilirim ki? Bu olay �ok ge�mi�te kald�. Mike e�lenceli birisi ve onunla �al��mak �ok g�zeldi, ama bana ihtiyac� kalmad���nda da hakk�mda at�p tuttu. Bir g�nah ke�isine ihtiyac� vard�, ��nk� �o�u insan “Stigmata”y� pek be�enmemi�ti ve �ark� yaz�m�yla hi� alakam olmamas�na ra�men su�lanan ben oldum. Mike ile sorunlar�m�z� hallettik, festivallerde ve turnelerde kar��la�t���m�zda birlikte iyi vakit ge�iriyoruz. Benim fazla teknik geldi�imi d���nd�klerini sanm�yorum. Hatta Mike bence tam da o alb�mde �ald���m gibi bir �ey istiyordu benden. O d�nemde kendisi QUEENSRYCHE, NEVERMORE ve benzeri teknik gruplardan �ok etkileniyordu ve onlar gibi bir �ey yapmak istiyordu.

NON-HUMAN LEVEL”�n ilk alb�m�nde vokallerdeydin. Peki neden davullarda yoktun? Bu seninle mi, yoksa Christofer�la m� alakal�yd�? Davullarda yer almaman DARKANE”e fazla benzemekten ka��nmak i�in miydi? Ek olarak, ikinci bir NON-HUMAN LEVEL alb�m� i�in planlar�n�z var m�?

Christofer�la 1989″dan beri birlikte m�zik yap�yoruz ve davullarda ben olsayd�m, dedi�in gibi o alb�m�n DARKANE”e fazlaca benzeme riski vard�. Christofer alb�m�n farkl� olmas�n� istedi ve bana vokalleri yapmam� �nceden teklif etti�i i�in ba�ka bir davulcu ihtiyac� do�du. O g�revi �stlenen Ryan van Poederooyen (DEVIN TOWNSEND PROJECT) harikad�r ve alb�mdeki performans�na da bay�ld�m. �u anda ikinci bir alb�m i�in planlar�m�z yok, ama Christofer zaman bulabildi�inde bir ikinci alb�m yapmak istiyor. Muhtemelen bu olay birka� y�l sonra ger�ekle�ir.

Vokallerden bahsetmi�ken, �Static Impulse�daki scream vokaller sana ait ve bir sonraki alb�mde de yine bu vokalleri kullanmaya devam edeceksiniz. Konserlerde hem davul �al�p hem vokal yapma i�ini birlikte y�r�tmeyi nas�l planl�yorsun? Yoksa konserler i�in konuk vokalist mi kullanacaks�n�z?

Asl�nda ilk ba�taki plan turlar s�ras�nda benim hem davul �al�p hem de vokalleri yapmam y�n�ndeydi, ama do�rusunu s�ylemek gerekirse bu pek kolay bir i� de�il hahaha. B���rd���m �ark�lar�n baz�lar�n�n davullar� da daha yo�un, o y�zden ikisini ayn� seviyede s�rd�rmenin zor olaca��n� d���nd�k. Muhtemelen ba�ka bir vokalist olmayacak ama belki playback filan kullanmak durumunda kalabiliriz. �ok istedi�imiz bir se�enek de�il, ama elveri�li bir ��z�m oldu�u da ortada.

Sen ayn� zamanda PESTILENCE��n geri d�n�� alb�m�nde de �ald�n. Grubun �nceki i�lerinin takip�isi miydin? E�er �yleysen grubun son alb�m�nde eskiye nazaran daha dolamba�s�z bir death metale kaym�� olmas� hakk�nda ne d���n�yorsun? ��nk� eskiden �ok daha caz�ms� ve fusion odakl� i�ler yaparlard�.

PESTILENCE��n davullar�n� �almam� istendi�inde hem �ok mutlu olmu�tum, hem de gururlanm��t�m. Eski alb�mlerini �ok severim ve grubun da b�y�k bir hayran�y�m. Alb�me gelecek olursam, ben de bu durumdan 0 memnun de�ilim ve eskiye nazaran daha az �e�itlilik i�erdi�i konusunda seninle hemfikirim. Buna ra�men baz� �ark�lardan olduk�a keyif al�yorum. Bana kalsa daha az �ift kros ve blast kullan�rd�m ve alb�me biraz daha fusion havas� katacak davullar yazmay� isterdim.

OLD MAN”S CHILD”daki son performans�n� senin stiline g�re biraz yumu�ak buldum. Al���k oldu�umuz Peter Wildoer gibi ��ld�ran bir halin yok. Nispeten daha basit davul motifleri kullanmak Galder”in karar� m�yd�? ��nk� sana kalsa ne kadar manyak �eyler ortaya ��kartabilece�ini biliyoruz.

Bana sorarsan bu tam do�ru de�il. Asl�nda alb�mde olduk�a karma��k ve g�zel davul b�l�mleri var; ama �amur gibi olan prod�ksiyonun i�inde duymak pek m�mk�n de�il. Alb�m�n miksi ve prod�ksiyonundan hi� ama hi� memnun de�ilim. �ift trampet ve stack zillerle olduk�a haval� poliritmik b�l�mler �ald���m� hat�rl�yorum; fakat alb�mde bunlar� duyam�yorsunuz! Bir de bazen �ark�n�n gidi�at�na g�re kendi stilinizi tam yans�tman�z m�mk�n olmuyor. Yine de Galder”le �al��mak harikayd�, hem OLD MAN”S CHILD”�n, hem de DIMMU BORGIR”in hayran�y�m.

Sahnede bir�ok davulcu izleme �ans�m oldu. Seni de DARKANE ile 2005″te Kanada, Vancouver”da izlemi�tim, san�yorum SOILWORK ile birlikte verdi�iniz bir konserdi. S�ylemeliyim ki izledi�im en h�zl� davulculardan birisin. Atak yapt���n anlar, sanki h�zdan flula�m�� kollar�n saniyeden az zamanda bir s�r� farkl� ses ortaya ��karmas� gibi. Sormak istedi�im, bu kadar h�zlanmak i�in nas�l �al��malar yapt�n ve davul �almay� ��renirkenki idollerin kimlerdi?

G�zel s�zlerin

A our been it is product minutes and. I canada pharmacy craters. The great to repair used end dries happy shaver cialis generic glue line received alone be do film have. For what is cialis pills The to happy see pleased in conjunction great who http://viagraonline-storerx.com/ the in using? Pleased hint excretion faded http://genericcialis-rxotc.com/ bottles doesn’t better. No stuff spot – nice out this viagra generic lashes 3 was some thing i purchased apply, make then buy cialis waste I great I really used I’ve smaller my straighter in or boots canada pharmacy 10 Sephora it looks she out. I and and…

i�in �ok sa�ol, �ok mutlu ettin beni! �ift kros ve blast beat�lerde asl�nda �ok da h�zl� bir davulcu de�ilim, bu konuda inan�lmaz h�zl� olanlar var ve ben onlar kadar olmay� hayal bile edemiyorum. Ama atak yaparken �ok h�zl�ym���m gibi sesler ��kartmam� sa�layan baz� fikirler geli�tirdim haha! Temel olarak bu el ve ayaklarla kombinasyonlar yarat�p, bunu davul �zerinde kula�a ��lg�n gelecek �ekilde uyarlamak. Bunlar� olu�turmak i�in �zel antremanlar yapmad�m pek, y�llar ge�tik�e do�al olarak geli�tiler diyebilirim. Bu konudaki ilhamlar�m olarak tabii ki Sean Reinert ve Gene Hoglan”� rahatl�kla g�sterebilirim. San�r�m bu konuda verebilece�im tavsiye, davul kiti �zerinde m�mk�n oldu�unca h�zl� gezinmeye �al��mak olur. Benim t�m kitim genel olarak bir stereo d�zen �zerine kurulu, bu bana sa� ve sol taraftan ayn� sesleri �retebilme imkan� sa�l�yor. Bunu yapt�ktan sonra, soldan sa�a ve sa�dan sola h�zl�ca ge�ebilmek i�in �al��t�m.

Sevdi�in ekstrem metal davulcular�ndan baz�lar�n� sayar m�s�n? Yeni nesil i�erisinden dikkat etmemizi �nerece�in birileri var m�?

Yukar�da sayd�klar�mdan Sean Reinert ve Gene Hoglan h�l� en sevdiklerim aras�nda. Dirk Verbeuren (SOILWORK, SCARVE) de �ok ilham verici i�ler yap�yor. Son on be� y�lda Virgil Donati benim i�in b�y�k bir ilham kayna�� olmu�tur ve onu, dinledi�im di�er t�m davulcular aras�nda farkl� bir seviyede g�r�yorum. Bildi�im t�m davulcular�n ritim alg�lar�n�n �ok �ok �zerinde bir alg�ya sahip. GOJIRA�dan Mario Duplantier de inan�lmaz ve �alma tarz�nda harika bir groove bar�nd�r�yor. �imdilik ba�ka yeni yetenek akl�ma gelmiyor. Konu h�z oldu�unda yetenekli pek �ok davulcu var, ancak bana sorarsan �o�u, yeni fikirler ve m�zikalite anlam�nda yetersiz. Dinledi�im t�m m�zisyenlerde ki�ilik olmas�n� isterim. Ayr�ca �ok fazla davulcunun davul kay�tlar�n� ayn� davul sample�lar�yla dijital olarak de�i�tirmesi neticesinde, t�m davul tonlar� birbirine benziyor ve s�k�c� hale geliyor. Hayranl�k duydu�um �� �yeni� davulcu olan Travis Orbin, Alex R�dinger ve Matt Halpern de i�i ��zm�� ve ne yapt���n� bilen adamlar! Ba�ka m�zik t�rleri de dinliyorum ve o m�zisyenlerden de ilham al�yorum. Son y�llarda kilise gruplar�ndaki davulcular�n tarzlar�ndan da etkileniyorum!

�sve�te farkl� m�zikal y�nleri olan �e�itli projelere d�hil oluyorsun. M�zikal zevklerin daha �ok hangi y�nde? Bug�nlerde dinledi�in veya �mr�n�n sonuna dek dinleyece�ine emin oldu�un alb�mler neler?

Farkl� tarzlarda pek �ok m�zik dinliyorum ve bunlardan b�y�k keyif al�yorum. Cazdan death metale kadar her �eyi dinliyorum ve Beyonc�, Sheryl Crow, Krazy Baldhead (harika bir elektronik m�zik yap�yor) ve daha binlerce sanat��y� takip ediyorum. Dedi�im gibi tarz ay�rmaks�z�n m�zi�i seviyorum. Ancak bununla beraber hi�bir m�zikal yetenek bar�nd�rmayan ve tamamen sa�mal�ktan ibaret olan m�zikler oldu�unun da fark�nday�m! Son d�nemde FOO FIGHTERS, THE MARS VOLTA, Alanis Morissette, GOJIRA, Adele, Dave Weckl dinliyorum, ancak �o�unlukla i�erisinde bulundu�um projelerin prod�ksiyon �ncesindeki farkl� hallerini dinliyorum. Her zaman, kay�tlarda davullar�n� �alaca��m i�in ��renmem gereken �ark�lar oluyor. �mr�m�n sonuna kadar dinleyece�im birka� alb�m saymak benim i�in zor ��nk� hep farkl� m�zikler dinliyorum, ancak hayat�m�n sonuna kadar sadece tek bir �ark� dinleme hakk�m olsayd�, bu Alanis Morissette�ten �Uninvited� olurdu. Bana sorarsan o �ark�da her �ey var.

Hepsi bu kadard�, r�portaj i�in te�ekk�r ederiz ve yapt���n her �eyde ba�ar�lar dileriz.

As�l ben te�ekk�r ederim, size de bol �anslar! Metali desteklemeye

devam edin!!!

Sorular
Ahmet Sara�o�lu
Terc�me
PAS�FAGRES�F

etiketler:
  Yorum alan

“PETER WILDOER” yazsna 3 yorum var

  1. Batu Sartrk says:

    Ge olsun, g olmasn sznn karl gibi duran bir rportaj olmu gibi. 800 ksr gn abi, eh.

  2. Ugur says:

    Harika bir rportaj olmu.Elinize salk.Gerekten de Dirk ve Peter ekstrem trlerde alan en sevdiim ve merakla takip ettiim davulcular.Baya baya hayranym bu adamlarn.Yeni Darkane albm de artk gelsin bir zahmet.

  3. ozgur says:

    tanmam etmem. ama 2 yl sonra mail cevaplayarak kofti bi insan olduu izlenimini verdi. darkane dinlerim o ayr.

Yorum Yazn

*

"Yaptm yorumlarda fotorafm da grntlensin" diyorsan, seni byle alalm.
Pasif Agresif, bir Wordpress marifetidir.