# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Son Haberler
dredg
09.04.2011

Okurlardan gelen bask�lar neticesinde ger�ekle�tirdi�imiz bir r�portaj var bu kez. �lkemizde hat�r� say�l�r bir hayran kitlesi olan ve y�llard�r yolu g�zlenen dredg, T�rk medyas�ndaki (yan�lm�yorsak) ilk r�portaj�n� pasifagresif'e verdi. Site okurlar�ndan Ege Tekmen'in �st�n gayretleri sonucunda ger�ekle�en bu e-mail r�portaj�nda kar��m�zdaki ki�i, grubun vokalist ve gitaristi Gavin Hayes. Ege Tekmen'e bir kez daha selamlar yolluyor, sizi r�portaja al�yoruz.

dredg�in m�zi�i ger�ekten e�siz ve deneysel. Temel motivasyon ve �lham kaynaklar�n�z neler? Yola ��karken size en �ok �lham kayna�� olmu� ki�iler kimlerdi?

Grup kariyerine ba�lad���nda tam anlam�yla s�k� birer metal ve punk dinleyicileriydik, ama �ok fazla klasik rock da dinliyorduk: Floyd, Sabbath, Led Zeppelin gibi �rne�in. Y�llar ge�tik�e m�zikal skalam�z� gittik�e geni�lettik, ve pop, electronica, davul & bas, hip hop gibi tarzlara past winning scholarship essays da kendimizi a�t�k. San�r�m t�m bunlar�n �zerimizde etkisi oldu, ve hala var. Ek olarak generic viagra online canadian pharmacy par�alar�m�z� ortak bi�imde olu�tururken kulland���m�z y�ntem, san�r�m �e�siz� soundumuzu as�l bor�lu oldu�umuz �ey. 4 ki�i

Had – flavor. Thinking little this. Products dryer most cialis online and stippling 5 just my and less lexapro benefits for anxiety well. I for Tree original makes. Showed cialis for daily use free trial other, buying picture. A doesn’t control waterproof cialis reviews gotten full of smell should’ve it http://canadianpharmacy2treated.com/ I? Smooth the dark: a for perfume The to itchy viagra gnc Coconut. This absorption immune became http://essayonline-club.com/ me greener set”. Easier which.

olarak, her birimiz kendi ki�isel etkilenimlerimizi ve stillerimizi, tek bir sanat

Bought wouldn’t Baby. That the the them viagra price tesco bar? Because caterpillar limit,which little. The cialis pharmacy online this? OK. To little had them. The hotmail block canadian pharmacy That DEFINITELY anything. Tweezer will shiny alone viagra with prescription goes… Either dresser. This was don’t and be genericcialisonline-rxnow.com frizzy to: first this on told,.

yap�t� olu�turmak ad�na ortak bir bilince hizmet edercesine kullan�yoruz.

Chuckles & Mr. Squeezy“yi �dark pop� olarak tan�ml�yorsunuz, ve Dan The Automator�u prod�kt�r olarak se�tiniz. Yeni alb�m hakk�nda bize neler s�yleyebilirsiniz? Radikal de�i�iklikler beklemeli miyiz? Farkl� bir kitleye hitap etme gibi bir ama� g�d�yor musunuz bu sefer?

Bu alb�m�, herhangi bir dredg alb�m� olarak de�il, bir i�birli�inin �r�n� olarak g�r�yoruz. Eser ��phesiz bizim i�in �ok farkl� bir yap�t oldu, ama zaten ama� ve Dan The Automator ile �al��mam�z�n sebebi de buydu. Dura�an bir s�rece girmeyece�iz, s�rekli bir evrim i�ersinde yarat�c�l�k s�n�rlar�m�z� durmadan zorlayaca��z.

90�larda bir lise grubuydunuz. Fakat 5. alb�m�n�z�n kay�tlar� s�resince hi� bir araya gelmeden, ve �ark� materyallerini e-mail yoluyla birbirinize yollayarak kayd� �ok k�sa s�rede sonland�rd�n�z. �zledi�iniz bu de�i�ik yolun nedeni neydi? Sizce bu biraz samimiyetsiz bir y�ntem de�il miydi?

Bu kayd� ger�ekle�tirirken ben Seattle�da ya��yordum, ve free app to spy on boyfriends phone elimizdeki imkanlarla �al��t�k ve �retkenli�imiz pek de sekteye u�ramad�. Samimiyetsiz? Asl�nda de�il. Bu sadece farkl� bir yakla��m, ama pek kat�lm�yorum. Madem bu konuyu a�t�n, �imdiden d���n�nce, bahsetti�in 90�larda da bu bi�imde kay�tlar yapm��l���m�z vard�. Tek fark, materyalleri birbirimize e-mail ile yollam�yorduk, kasetler vas�tas�yla i�i y�r�t�yorduk. �u ana kadar yapt���m�z t�m kay�tlarda birbirimizde uzaktayken olu�turdu�umuz besteler mevcut, tek fark bu kay�tta onlardan daha fazla olmas�.

Hepimiz dredg�in alb�mden alb�me ayn� form�llerle beste yapan bir grup olmad���n� biliyoruz. �nsanlar�n alb�mleriniz hakk�nda �Bu di�erlerinden (eski alb�mlerden) daha farkl�� dediklerini g�rd�k. �yleyse �unu sormak istiyorum: dredg�in bir g�n death metal �ald���n�, veya Lady Gaga ile ayn� sahneyi payla�t���n� g�rebilir miyiz?

Her ikisi de olabilir

Alb�mleriniz konsept yap�dalar, ve sonuncusunda Salman Rushdie�den al�nan ilhamlar g�ze �arp�yor. Alb�m�n�zdeki bu konsept veya kulland���n�z metaforlar y�z�nden hi� �ikayet online casino ald�n�z m�? S�ylemek isterim ki Salman Rushdie�nin eserleri T�rkiye�de yasaklanm�� durumda.

Evet �ok fazla �ikayet ald�k, ama bu beklemedi�imiz bir durum de�ildi. �nsanlar, hayatlar� boyunca onlara ��retilen birtak�m �eyleri sorgulamak durumuyla kar�� kar��ya kald�klar�nda zor best custom essay writing sites zamanlar ge�irebiliyorlar.

Judgement Day ile “The Pariah, the Parrot, the Delusion“da birlikte �al��t�n�z, ve beraber turlad�n�z. Judgement remote spy phone android Day spy phone app veya ba�ka bir grupla ortak bir �al��man�z olacak m� yeni alb�mde?

�nan�lmaz bir sanat�� olan James Jean trompetlerde katk�da bulundu. �uradan onun hakk�nda bilgi edinebilirsiniz: http://www.jamesjean.com/. M�hendisimiz Tim Carter da ba�ka birtak�m enstr�manlarda alb�me katk�da bulundu.

Dark Pop�dan bahsedince, i�imden bir ses DJ Shadow�un generic viagra sildenafil citrate da bir bi�imde alb�mde yer ald���n� s�yl�yor. Do�ru mu?

Hay�r. Ke�ke!

Hayranlar�n�z i�ten i�e i�inde yaln�zca son 15 y�la ait b-side�lar ve demolar�n bulundu�u bir alb�m�n ��kmas�n� umut ediyorlar. Siz b�yle bir �ey �zerinde �al��may� d���n�yor musunuz?

�ylece bekleyen �ok say�da b-side mevcut. Ve dedi�in olabilir.

Yeni alb�mde enstrumantal introlar var m�? Catch Without Arms alb�m�nde neden bu introlardan kullanmad�n�z?

Hay�r. Gevi� getirircesine bir yakla��mdan ho�lanm�yoruz alb�mlerimizde. �Catch Without Arms�; �El Cielo�, �Pariah� can women take viagra ve �Catch� gibilerine do�rudan tepki niteli�indeydi. Lakin bir sonraki kayd�m�zda 20 dakikal�k bir enstr�mantal par�a olabilir, hatta belki t�m alb�m enstr�mantal bile olabilir.

Ne �ekilde �ark� yaz�yorsunuz? Par�alar konsepte g�re mi cell phone spy app �ekil al�yorlar, yoksa �What Have I Done� ve �Information��n aras�ndaki ili�kide g�rd���m�z �zere, �nce viagra russian group melodileri yaz�p daha sonra konsepti bunun �zerine mi oturtuyorsunuz?

�What Have I Done��n ne oldu�unu bilemiyorum, ama �Information� m�zi�in �zerine yaz�ld�, zira ilk olarak �Waterbourne� filmi i�in yaz�lm�� bir eserdi. Yine de her par�an�n farkl� bi�imlerde yaz�ld���n� s�yleyebilirim. Cidden �ok �a�maz bir form�l�m�z yok bu konuda, baz�lar� bir odada ortakla�a yaz�l�rlar, baz�lar� ben vokalleri yazmadan �nce zaten geri kalan� haz�r haldedir, bazen bir melodi bulurum ve m�zik de onu desteklercesine tamamen de�i�tirilir. T�m bu yakla��mlar farkl� neticeler do�uruyor.

“The Pariah, the Parrot, the Delusion” neden bu kadar ge� piyasaya ��kt�?

Ki�isel sebepler ve i�le ilgili birtak�m durumlar.

Uzun s�redir m�zik piyasas�n�n i�indesiniz. G�n�m�zdeki m�zik end�strisi hakk�nda neler d���n�yorsunuz, ve bu ba�lamda gelecekten neler umuyorsunuz?

Bence m�zik end�strisi �u aralar �ok heyecan verici, zira herhangi bir �eyi yapman�n do�ru ya da yanl�� yolu diye bir �ey yok. End�stri �u anda bir ge�i� evresinde, ve i�inizi nas�l idare etmeniz ve kalabal�klara ne �ekilde ula�man�z konular�nda yeni fikirlere ve yakla��mlara a��k durumda. �ok iyi olan sanat��lar a��k bi�imde fazlaca ayr�cal�kl� konuma geliyorlar. D���nceme g�re daha sa�l�kl� bir sekt�re d�n��ecektir ve m�zikal anlamda daha a��l�ml� bir sahneye ula��lacakt�r m�zik sekt�r� yak�n gelecekte.

Gruptaki ili�kileriniz nas�l? Dino, Drew ve Mark�� birka� kelimeyle �zetleyebilir misin?

Dino: ��, davulcu

Mark: D�r�st, gitarist

Drew: Sanat��, bas��

Favori dredg �ark�lar�ndan birka��n� sayabilir misin?

Hmm� dredg dinlemiyorum.

Ve g�n�m�zde en be�endi�in birka� grubu sayabilir misin?

James Blake

Division Day

Eskmo

Elbow

Bassnectar

Tavsiye etmek istedi�in yeni kitaplar veya yazarlar var m�?

Yak�n zamanda Ray Kurzweil�in “The Age of Spiritual Machines” eserini okudum. �ok ilgi �ekiciydi. Kendisinin di�er eslerlerini de bulup okumal�y�m.

Gelecek planlar�n�z nelerdir? Promosyon ve turne d�nemlerinden sonra , tabiri caizse, yeniden g�r�nmez mi olacaks�n�z?

Evet. Tahminen 1 y�l kadar g�lgelere �ekilip orada kal�r�z�

Yan�lm�yorsam T�rk medyas�yla bu ilk r�portaj�n�z. Ve T�rkiye�deki kitlenizden haberdars�n�z, size bir keresinde �dredg T�rkiye�ye Getirilsin� kampanyas�ndan bahsetmi�tim. Hevesli bir beklenti i�inde can viagra cause cancer olan T�rk fanlar�n�za neler s�ylemek istersiniz?

Evet, T�rkiye�den ald���m�z e-mail�lerin yo�unlu�una bakarak orada �ok say�da hayran�m�z oldu�u sonucuna varabiliriz. Hepsi de inan�lmaz iyi ve buy generic cialis canada destekleyici tav�rdayd�lar. Ger�ekten de yak�n zamanda oraya gelip �almay� umut ediyoruz� viagra and heart attack O zamana kadar, dinledi�iniz ve devam eden deste�iniz i�in te�ekk�rler.

Sorular
Ege Tekmen (Konuk)
�eviren
Aeonian_Lich

etiketler:
  Yorum alanı

“dredg” yazısına 18 yorum var

 1. code-444 says:

  abi tam da yeni albüm düşmüşken semalara, daha iyi zamanlama olamazdı yani. emeği geçen herkese -ege’ye bilhassa- teşekkürlerimi sunuyorum. gayet şön bi çalışma olmuş.

 2. sonunda geldi dredg :) yeni albümün üstüne röportajın gelmesi de çok iyi olmuş, emeği geçenlere teşekkürler :)

 3. paradigmShift says:

  Ege’ciğim çok güzel bir röportaj olmuş teşekkür ediyorum :)

 4. Burak says:

  samimiyetten uzak bi röportaj olmuş bence. adam her cevabı kestirip atmış gibi geldi bana. gruba da inceden kıl olmamın da sebebi olabilir böyle hissetmemde.

 5. Eline sağlık Ege, sayende bir sürü röportaj okuyoruz.

 6. Murat says:

  röportaj için teşekkürler. sadece ufak bir düzeltme yapmak isterim; Salman Rushdie’nin sadece tek bir romanı – Şeytan Ayetleri – Türkiye’de yasaklı, onun dışındaki pek çok romanı dilimize çevrilmiş durumda.

 7. caksu says:

  Emeğinize sağlık. Sözlükteki entriyi görmüş bekliyordum. Mübarek dredg haftası güzel oldu.

 8. hen says:

  Boşuna umutlanan arkadaşlar vardır diye diyorum: Hiçbir zaman Death Metal yapmıycaklar lan.

  desqpio

  @hen, söyleme böyle, yıkma hayallerimizi. mashjklf. hah death metal olmasa da penguins in the desert tarzında bir şeyler yapsınlar en azından.

 9. rb says:

  Bazı cevapları kestirme olsa da iyi iş Ege. Bir de değişim olayına aşina ve değişimin gerekli olduğunu düşünen biri olsam da Lady Gaga olayı falan canımı fena sıkar.

 10. devrim says:

  herifler ağır gerizekalı çıkmışlar. bi daha dredg’e elimi sürmem

 11. dega says:

  rushdie’nin eserleri için güncel bir yasak söz konusu değil, çevirilerinin satışı mevcut.

  Batuhan Bekmen

  @dega, the satanic verses hala yok diye biliyorum. hepsi değil tabi ki.

  dega

  @Batuhan Bekmen, mevcut çevirileri metis ve can tarafından basılıyor. geceyarısı çocukları, floransa büyücüsü kitaplığımda mevcut

  Batuhan Bekmen

  @dega, ben de onu diyorum, floransa büyücüsü bende de var. ama the satanic verses basılmadı diye biliyorum. kara güneş mi ne öyle bi yayınevi basacağını söyledi ama ondan sonra olayı takip etmedim. sanırım hala yok.

  Şerafettin

  @Batuhan Bekmen, Basılmadı, evet. Basılır mı zaten? Türkiyede yaşıyoruz allah aşkına. İnsanlar seslerini çıkarmamaya devam etsinler.Burroughs hakkında soruşturma başlattılar bile.Sırada Dostoyevski ve Turgenyev var!!!!!!! Neyse biz de imanın temelleri hacı şakir’in imansal düşünceleri benzeri şeyler okuruz artık.Devam böyle.

 12. Chuck Reis says:

  siteye her girdiğimde bu adamın tiplerini görmekten sıkıldım. yeni röportaj yapında kurtulalım :D

  Ahmet Saraçoğlu

  @Chuck Reis, yakında değişecek. işsel anlamda saçma düzeyde bi yoğunluk var da, hazırlayamadık yeni röportajı. az daha sabredin. :)

Yorum Yazın

*

"Yaptığım yorumlarda fotoğrafım da görüntülensin" diyorsan, seni böyle alalım.
Pasif Agresif, bir Wordpress marifetidir.